Program Committee

W. Bergweiler (Kiel, Germany),
I.E. Chyzhykov (Lviv, Ukraine), 
A. Eremenko (West Lafayette, USA), 
S.Yu.Favorov (Kharkiv, Ukraine), 
P.V. Filevych (Ivano-Frankivsk, Ukraine), 
S.Ivashkovych (Lille, France), 
S. Kanas (Rzeszow, Poland), 
B.N.Khabibullin (Ufa, Russia), 
A.A.Kondratyuk (Lviv, Ukraine), 
I.Laine (Joensuu, Finland), 
K.G. Malyutin (Sumy, Ukraine), 
I.I.Marchenko (Szczecin, Poland), 
W.Plesniak (Cracow, Poland), 
A.Yu. Rashkovskii (Stavanger, Norway), 
S. Ruscheweyh (Wuerzburg, Germany), 
A.M.Sedletskii (Moscow, Russia), 
M.M.Sheremeta (Lviv, Ukraine), 
I.O.Shevchuk (Kyiv, Ukraine), 
D. Shoikhet (Karmiel, Israel), 
M. Sodin (Tel Aviv, Israel),
O.B.Skaskiv (Lviv, Ukraine, chair), 
B.V. Vynnytskyi (Drohobych, Ukraine),
M.V. Zabolotskyi (Lviv, Ukraine),
A.V.Zagorodnyuk (Ivano-Frankivsk, Ukraine),  
Yu.B.Zelins'kyi (Kyiv, Ukraine).

Local organizing Committee

M.T. Bordulyak, 
I.E. Chyzhykov, 
A. Ya. Khrystiyanyn, 
A.I.Kuryliak, 
Ya. G. Prytula, 
O.B.Skaskiv, 
Yu.S.Trukhan, 
M.M. Zarichnyi, 
D.Yu. Zikrach

PAGES

Links

Contacts Us

Organizing Committee of
the International conference
“Complex Analysis and Related Topics”
in Lviv, 2016
Dept. of Mechanics and Mathematics
Ivan Franko National University of L'viv
1 Universytets'ka Street
79000 Lviv, Ukraine
e-mail: analysis.lviv16@gmail.com